Regulamin Imprezy

Obowiązujący w dniu 8-9.07.2017r. podczas imprezy masowej „The Event” na obiekcie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, przy al. Śląskiej 1.
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013, poz. 611)
Organizator: GO HARD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wandy 24/1, Wrocław
NIP: 8992798990

1. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

 1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby nie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Wstęp jest płatny, biletowany. Do wstępu upoważnia bilet elektroniczny, imienny zakupiony w oficjalnym sklepie Organizatora lub bilet zakupiony w kasie, w dniu wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i podawania przyczyny.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników imprezy, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na terenie obiektu, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu osobom w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa oraz w przypadku osiągnięcia maksymalnej przewidywanej frekwencji widzów.
  2. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby widz opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora.
  4. Odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
  5. Odmówić wstępu na imprezę bez podania przyczyny.
 4. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: tor dla zawodników, strefa serwisowa pojazdów, zaplecza gastronomiczne, zaplecze sceniczne, pomieszczenia gospodarcze, padock dla uczestników, które zostały odgrodzone metalowymi barierkami, kordonami, taśmą itp.
 5. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 7. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 8. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 9. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 10. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 11. Podczas trwania imprezy widzowie mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 13. Oficjalne gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie Imprezy.
 14. Organizator zakazuje sprzedaży/dystrybucji elementów reklamowych bez jego pisemnej zgody.
 15. Podczas trwania Imprezy zabrania się:
  1. Wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Imprezy. Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów.
  2. Wywieszania transparentów i plansz bez zgody organizatorów oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszające dobre obyczaje. Zakazuje się również wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów naruszających wizerunek i dobro sponsorów oraz samej Imprezy.
 16. Organizator zakazuje wnoszenia przedmiotów o dużych gabarytach, z wyłączeniem wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich.
 17. Organizator na terenie imprezy masowej zakazuje sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.