REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOHARDOFFICIAL.COM
z dnia 20.06.2017 r.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego gohardofficial.com
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://gohardofficial.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i dokonywać zakupów na odległość;
 5. Sprzedający:
  GO HARD SP.Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  Ul. Wandy 24/1
  53-320 Wrocław
  NIP: 8992798990
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy GO HARD SP.Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Ustawa– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym gohardofficial.com jest firma Go Hard sp. z o.o. sk z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wandy 24/1, 53-320 Wrocław, NIP: 8992798990.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email shop@gohardofficial.com godzinach otwarcia sklepu (10.00 – 17.00).
 3. Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.
 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kc, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Go Hard sp. z o.o. sk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://gohardofficial.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://gohardofficial.com/polityka-prywatnosci/

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub wypełnienie formularza odpowiednimi danymi osobowymi.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  dodanie do koszyka produktu;
  wybór rodzaju dostawy;
  wybór rodzaju płatności;
  wybór miejsca wydania rzeczy;
  złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiednich przycisków .
 2. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny i kosztów dostawy towaru.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i rodzi obowiązek zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, z chwilą jego otrzymania, umowę traktuje się jako zawartą.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Sklep  zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

5. Dostawa

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. Miejsce dostawy Towarów wskazuje adres wpisany w trakcie składania Zamówienia  przez Klienta.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6. Ceny, kupony rabatowe i metody płatności

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Istnieje możliwość dokonania płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa i Paypal. W przypadku każdego zamówienia, Go Hard sp. z o.o. sk zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 4. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 5. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia przy czym wartość towaru nie może być mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym.
 6. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli klient złoży sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot ceny towaru i kosztów pierwotnego dostarczenia towaru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, sklep może wstrzymać się ze zwrotem wartości do czasu otrzymania towaru od klienta. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Go Hard sp. z o.o. ul. Wojaczka 19/60, 51-169 Wrocław.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy jednakże do wysokości najtańszego możliwego do wyboru sposobu dostawy towaru.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura vat).
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru zakupionego przez tego klienta, w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Cywilny /rękojmia/.
 4. Klient ma prawo zgłosić wadę oraz złożyć stosowne oświadczenie o sposobie rozwiązania zgłoszenia-wymiana towaru na wolny od wad, zwrot gotówki, obniżenie ceny, naprawa.
 5. Zgłoszenia wad należy kierować na adres shop@gohardofficial.com.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 7. Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
  naturalne zużywanie produktów;
  części wymienne, np. sznurówki;
  uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
  uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres shop@gohardofficial.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem GO HARD deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Go Hard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.